Các giá trị và năng lực

5-1-2013 (VF) — Phần lớn chương này đã nói về các cơ chế chính trị xác định mức HHCC. Cơ chế chính trị đảm bảo các phương tiện giải quyết những mâu thuẫn về các giá trị liên quan đến việc chính phủ nên làm gì đối với hàng hóa công cộng.

Mặc dù những mâu thuẫn này là trung tâm của nhiều tranh luận chính trị, chúng không phải là lý do duy nhất gây ra bất đồng ý kiến. Ví dụ khi bầu ủy viên hội đồng thông cống rãnh địa phương đôi khi có tranh luận về chất thải sạch  hay không, mặc dù thỉnh thoảng có tranh cãi về mức độ  ô nhiễm như thế nào là có thể chấp nhận. Hơn nữa, mỗi cử tọa đều đòi hỏi rằng người đó phải là một người có quản lý hiệu quả hơn. Nghĩa là các quan chức nhà nước có vai trò quan trọng trong việc quyết định mức đầu ra có thể đạt được từ mỗi lượng đầu vào nhất định. Hiệu quả của khu vực công cộng phụ thuộc vào năng lực quản lý công cộng, và điều này lại phụ thuộc vào năng lực của các  quan chức được bầu ra. Rất đáng tiếc là các cử tri có rất ít thông tin để làm cơ sở cho việc đánh giá năng lực.

_______
* Joseph E. Stiglitz (Người dịch: Nguyễn Thị Hiên và những người khác), 1995, Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học và Kỹ thuật
______