Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam H1-2012

5-10-2012 (VF) – Lần đầu tiên NHNN công bố một cách có hệ thống và chi tiết cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Sau đây là số liệu 2 quý đầu năm 2012.

Khoản mục Giá trị (triệu USD)
Q1-2012 Q2-2012
A. Cán cân vãng lai (1+2+3+4) 3.373 1.400
1. Cán cân thương mại 2.191 1.930
Xuất khẩu (FOB) 24.806 28.527
Nhập khẩu (FOB) 22.615 26.597
Nhập khẩu (CIF) 24.582 28.909
2. Dịch vụ 134 -1.377
Thu 2.889 1.881
Chi 2.755 3.258
3. Thu nhập đầu tư -1.084 -1.119
Thu 134 208
Chi 1.218 1.327
4. Chuyển tiền 2.132 1.966
Khu vực tư nhân 2.072 1.879
Khu vực Chính phủ 60 87
B. Cán cân vốn và tài chính (5+6+7+8+9) 1.339 1.442
5. Đầu tư trực tiếp 1.630 1.770
FDI vào Việt Nam 1.780 1.970
FDI ra nước ngoài 150 200
6. Vay trung-dài hạn 81 310
Vay 1.191 1.031
Vay của CP 650 612
Vay của DN (trừ DN FDI) 541 419
Trả nợ gốc 1.110 721
Trả nợ của CP 297 132
Trả nợ của DN (trừ DN FDI) 813 589
7. Vay ngắn hạn 474 863
Vay 3.336 4.572
Trả nợ gốc 2.862 3.709
8. Đầu tư vào GTCG 774 397
Đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam 774 299
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 0 -98
9. Tiền và tiền gửi 439 -104
10. Tài sản khác -2.059 -1.794
C. Lỗi và sai sót (D-A-B) -430 -673
D. Cán cân tổng thể (-E) 4.282 2.169
E. Bù đắp (10+11) -4.282 -2.169
11. Thay đổi tổng dự trữ ngoại hối -4.282 -2.169
Thay đổi GIR, trừ sử dụng vốn của IMF -4.276 -2.162
Sử dụng vốn của IMF -6 -7
Vay 0 0
Trả 6 7
12. Thay đổi nợ quá hạn và gia hạn nợ 0 0
Gia hạn nợ 0 0
Nợ quá hạn 0 0

Nguồn: sbv.gov.vn

——
* Liên quan: