Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam Q3-2012

10-1-2013 (VF) – Thông tin về cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục được NHNN cập nhật. Sau đây là số liệu cho Q3-2012.

Đơn vị: Triệu USD.

STT Chỉ tiêu Số liệu
A.  CÁN CÂN VÃNG LAI (1+2+3+4) 1.777
 (Không kể chuyển tiền tư nhân)
1 Cán cân thương mại 2.694
      Xuất khẩu (FOB) 30.217
      Nhập khẩu (FOB) 27.523
      Nhập khẩu (CIF) 29.916
2 Dịch vụ -1.242
      Thu 2.145
      Chi 3.387
3 Thu nhập đầu tư -1.628
      Thu 83
      Chi 1.711
4 Chuyển tiền 1.953
      Khu vực tư nhân 1.863
      Khu vực Chính phủ 90
B CÁN CÂN VỐN VÀ TÀI CHÍNH (5+6+7+8+9+10) 1.690
5 Đầu tư trực tiếp 2.050
    FDI vào Việt Nam 2.350
    FDI của Việt Nam ra nước ngoài 300
6 Vay trung-dài hạn 1.563
Vay 2.234
Vay của Chính phủ 1.039
Vay của DN (trừ DN FDI) 1.195
Trả nợ gốc 671
Trả nợ của Chính phủ 91
Trả nợ của DN (FDI+DNVN) 580
7 Vay ngắn hạn 202
 Vay 3.699
Trả nợ gốc 3.497
8 Đầu tư vào giấy tờ có giá 202
Đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam 199
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài -3
9 Tiền và tiền gửi -977
10 Tài sản khác -1.350
C LỖI VÀ SAI SÓT (D-A-B) -1.729
D CÁN CÂN TỔNG THỂ (-E) 1.738
E BÙ ĐẮP (11+12) -1.738
11 Thay đổi tổng dự trữ ngoại hối -1.738
    Thay đổi GIR, trừ sử dụng vốn của IMF -1.733
    Sử dụng vốn của IMF -5
Vay 0
Trả 5
12 Thay đổi nợ quá hạn và gia hạn nợ 0
Gia hạn nợ 0
Nợ quá hạn 0

Nguồn: sbv.gov.vn


* Liên quan: