Chính phủ hữu hiệu với tư cách là HHCC

13-12-2012 (VF) — Một trong những HHCC quan trọng nhất là sự quản lý của chính phủ: Tất cả chúng ta đều được lợi nếu có một chính phủ tốt hơn, hữu hiệu hơn và có khả năng phản ứng tốt hơn. Thực vậy, “chính phủ tốt” có cả hai đặc trưng của HHCC mà chúng tôi đã nêu ra trước đây: rất khó loại trừ và không muốn loại trừ một ai khôngđược hưởng lợi ích mà chính phủ tốt đemlại.

Nếu chính phủ có thể trở nên hữu hiệu hơn, và có thể giảm thuế, không phải giảm mức cung cấp của chính phủ, thì tất cả chúng ta sẽ được lợi. Chính khách nào làm được việc đó có thể nhận được sự đền bù nào đó, nhưng sự đền bù đó chỉ là một phần lợi ích mà những người khác được hưởng . Cụ thể là, số người bỏ phiếu chống chính khách thành công trong việc này cũng nhiều bằng số người ủng hộ và bầu cho chính khách đó, và người không đi bầu, muốn ăn không trên hoạt động chính trị của người khác, cũng như được lợi như những người khác.

_______
* Joseph E. Stiglitz (Người dịch: Nguyễn Thị Hiên và những người khác), 1995, Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học và Kỹ thuật
______