Cơ chế tư nhân để phân bổ nguồn lực

15-12-2012 (VF) — Nền kinh tế thị trường có một phương pháp đơn giản và hữu hiệu để xác định mức sản xuất HHTN: hệ thống giá cả. Hệ thống này khuyến khích các hang sản xuất hàng hóa có giá trị và là cơ sở để phân bổ hàng hóa đã được sản xuất cho những người tiêu dùng.
Chúng ta thường nói về tầm quan trọng của giá cả trong việc truyền thông tin: từ người tiêu dùng đến người sản xuất về giá trị gắn cho hàng hóa khác nhau, và từ người sản xuất đến người tiêu dùng và từ người sản xuất này đến người sản xuất khác về chi phí sản xuất và sự khan hiếm của hàng hóa đó.

Cân bằng trên thị trường tư nhân được xác định tại điểm cắt nhau của đường cung và đường cầu. Vì lý do nào đó, khi cầu đối với một hàng hóa tăng lên, đường cầu sẽ dịch chuyển lên, giá tăng và làm cho các hãng sản xuất nhiều hơn. Do đó, thông tin về thay đổi thị hiếu cá nhân được truyền đi thông qua hệ thống giá cả đến với các hãng. Tương tự, vì lý do nào đó, khi việc sản xuất ra hàng hóa trở nên ít tốn kém, đường cung của hàng hóa đó thay đổi theo hướng dịch chuyển xuống dưới, giá sẽ giảm và các cá nhân sẽ dịch chuyển tiêu dùng hàng hóa lên, vì bây giờ chúng rẻ hơn. Một lần nữa, hệ thống giá chuyển  thông tin về thay đổi công nghệ từ hãng đến người tiêu dùng. Thật vậy, một trong những kết quả của kinh tế học phúc lợi hiện đại, như chúng tôi đã chỉ ra ở Chương 3, là trong nền kinh tế cạnh tranh, dẫn đến phân bổ các nguồn lực có hiệu quả.

_______
* Joseph E. Stiglitz (Người dịch: Nguyễn Thị Hiên và những người khác), 1995, Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học và Kỹ thuật
______