Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2013-2020

22-2-2013 (VF) — Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2013 – 2020, trong đó tập trung tái cơ cấu đầu tư công, các TCTD, các tập đoàn, TCty nhà nước (Chính phủ, 21-2).

Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo lập hệ thống đòn bẩy khuyến khích hợp lý, ổn định và dài hạn, nhất là ưu đãi về thuế, thúc đẩy phân bố và sử dụng nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường vào các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Theo Đề án, việc tái cơ cấu một số lĩnh vực chủ yếu cần:

 • Duy trì môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi, ổn định, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả.
 • Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ; gắn kết chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và bảo đảm tăng trưởng hợp lý.
 • Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm.
 • Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu không khuyến khích, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước.
 • Tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường; bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu.

Về tái cơ câu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công:

 • Huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm tổng đầu tư xã hội khoảng 30 – 35% GDP, tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 35 – 40% tổng đầu tư xã hội và dành khoảng 20 – 25% tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển.
 • Mở rộng tối đa phạm vi và cơ hội cho đầu tư tư nhân, nhất là tư nhân trong nước vào việc phát triển hạ tầng, phát triển các ngành, các sản phẩm có lợi thế.

Về tái cơ cấu hệ thống tài chính – ngân hàng, trọng tâm là các TCTD:

 •  Trong giai đoạn 2013 – 2015, tập trung xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD, phát triển các hoạt động kinh doanh chính, bảo đảm khả năng thanh toán, chi trả và phát triển ổn định, bền vững và tăng tính minh bạch trong hoạt động của các TCTD.
 • Cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các TCTD để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các TCTD đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sử hữu, quy mô và loại hình,…
 • Rà soát, đánh giá, phân loại để có phương án xử lý thích hợp đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các TCTD khác, tập trung trước hết vào các TCTD yếu kém hoặc vi  phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là các tập đoàn, TCty nhà nước:

 • Thực hiện phân loại, sắp xếp lại các DNNN, tập trung vào các lĩnh vực chính gồm công nghiệp quốc phòng, các ngành, lĩnh vực công nghiệp độc quyền tự nhiên hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn; đẩy mạnh cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu các DNNN mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% sở hữu.
 • Thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư và ngành nghề kinh doanh đối với từng tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước,, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính; đẩy nhanh việc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào các ngành không phải kinh doanh chính và vốn nhà nước ở các CTCP mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối.
 • Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.