Đường cầu thị trường

9-8-2012 (VF) – Chúng ta đã xác định rằng đường cầu cá nhân (hầu hết) dốc xuống. Đối với phần còn lại của cuốn sách này chúng ta giả định rằng thực tế là như vậy. Cộng đường cầu của tất cả các cá nhân người tiêu dùng, chúng ta có đường cầu thị trường.

Đường cầu thị trường là tổng của tất cả các đường cầu cá nhân trên thị trường  đó.

Tại mỗi mức giá chúng ta tìm ra mỗi lượng cầu của người tiêu dùng. Cộng lượng cầu của tất cả người tiêu dùng tại mức giá đó, chúng ta có tổng lượng cầu tại mỗi mức giá, được đường cầu thị trường. Bởi vì khi giảm giá mỗi người đều tăng lượng cầu, tổng lượng cầu cũng sẽ tăng khi giá giảm. Đường cầu thị trường cũng dốc xuống.

Hình 5.15 Các đường cầu của cá nhân và đường cầu của thị trường

Đường cầu thị trường là tổng theo chiều ngang của đường cầu cá nhân. Với những mức giá trên trục tung và sản lượng trên trục hoành. Chúng ta phải cộng các lượng cầu cá nhân tại cùng một mức giá. Hình 5.15 minh họa cho ý đó đối với hai người tiêu dùng.


* David Begg, Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch (GV ĐHKTQD dịch), 2008, Kinh tế học, NXB Thống kê.

* Phần trước: Sự điều chỉnh đối với thay đổi giá

* Phần sau: Hàng hóa bổ sung và hàng hóa thay thế