Kết quả kinh doanh một số NHTM H1.2012

23-7-2012 (VF) – Một số NHTM đã công bố các chỉ tiêu cơ bản về kết quả kinh doanh H1.2012.

Chỉ tiêu về lợi nhuận

Đơn vị: tỷ đồng

Q2-2012 So cùng kỳ 2011 H1.2012 So cùng kỳ 2011
VCB

865

(8,76%)

2,156

(5,56%)

CTG

564,7

(69,44%)

1,959

(28,24%)

MB

722

29,6%

1,391

27%

Techcombank

452

6,8%

1,222

13,8%

ACB (*)

n/a

1.847,24

(3%)

EIB (*)

n/a

1.856,9

9,9%

(*) là lợi nhuận trước thuế

Chỉ tiêu về tín dụng và chất lượng tín dụng

Đơn vị: tỷ đồng

Tổng dư nợ tín dụng Tăng trưởng (*) Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ
VCB

214.239

2,95%

7.430

3,47%
CTG

282.843

(3,1%)

6.929

2,45%
MB

65.256

11,5%

1.193

1,82%
ACB

102.772

0,86%

1.575,2

1,53%
EIB

75.384

0,97%

1.304,35

1,73%

(*) so với đầu năm


* Nguồn:

Tags: , , , ,