Kinh tế công cộng: Tóm tắt chương 5

14-12-2012 (VF) — Chương này đã xác định loại hàng hóa quan trọng, HHCC thuần túy . Loại hàng hóa này có hai đặc điểm quan trọng:

  • Không thể loại trừ các cá nhân ra khỏi việc hưởng lợi từ các loại hàng hóa đó.
  • Không muốn loại trừ các cá nhân ra khỏi việc hưởng lợi của hàng hóa đó, bởi vì việc hưởng lợi đó không làm giảm lợi của những người khác.

Trong khi chỉ có ít ví dụ về  HHCC thuần tuy, chẳng hạn như quốc phòng, còn đối với hầu hết hàng hóa do công cộng cung cấp đều có thể loại trừ, nhưng thường là việc sử dụng dưới mức của các phương tiện công cộng.

Thị trường tư nhân hoặc là không cung cấp hoặc là cung cấp một cách không đầy đủ của HHCC.

Vấn đề cố ý xoay xở để được cung cấp HHCC nảy sinh do các cá nhân cố trở thành kẻ ăn không hay đơn giản là hưởng lợi HHCC do người khác trả hộ.

Đối với HHTN do công cộng cung cấp có thể sử dụng một số phương pháp chia khẩu phần hơn là dùng hệ thống giá cả; đôi khi sử dụng xếp hàng; trong khi đó có những lúc người ta phải sử dụng biện pháp cấp theo định lượng cố định cho tất cả mọi người. Cả hai biện pháp này đều không có hiệu quả.

Hiệu quả Pareto đòi hỏi rằng HHCC được cung cấp tới điểm mà tại đó tổng tỷ lệ thay thế cận biên bằng tỷ lệ chuyển đổi cận biên. Mức độ khác nhau của hiệu quả Pareto về việc tiêu dùng HHCC sẽ liên quan đến các phương án phân phối thu nhập khác nhau.

Quy tắc cơ bản đối với mức cung HHCC hữu hiệu cần được thay đổi khi có tồn phí liên quan đến huy động thu và phân phối lại thu nhập.

Sự quản lý hữu hiệu của chính phủ tự thân là một hàng hóa công cộng.

_______
* Joseph E. Stiglitz (Người dịch: Nguyễn Thị Hiên và những người khác), 1995, Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học và Kỹ thuật
______