Kinh tế công cộng: Tóm tắt chương 6

6-1-2013 (VF) –Dưới đây là một  số nội dung chính đã nêu ở chương 6.

Cân bằng biểu quyết theo đa số nếu có sẽ phản ánh ý thích của cử tri trung gian.

Nói chung, cân bằng biểu quyết theo đa số không mang lại cung HHCC hữu hiệu; sẽ thiếu cung hoặc dư cung.

Cân bằng biểu quyết theo đa số có tồn tại nếu ý thích có một đỉnh điểm.

Ý thích đối với HHCC duy nhất luôn có một đỉnh điểm. Ý thích sẽ không có một đỉnh điểm nếu:

  • Có hơn một HHCC và lá phiếu bỏ cho một tập hợp chứ không phải bỏ một lần cho một hàng hóa duy nhất.
  • Biểu quyết về HHTN do công cộng cung cấp mà cũng có thể do tư nhân cung cấp (như giáo dục).
  • Biểu quyết vấn đề về phân phối như cơ cấu thuế thu nhập.

Cân bằng biểu quyết theo đa số sẽ có khi ý thích không có một đỉnh điểm. Nghĩa là nếu có 3 phương án A,B hoặc C có thể đa số thích A hơn B; B hơn C và có thể C hơn A.

Định lý không thể của Arrow cho thấy sự không thể tìm được một phương án thay thế; một cơ chế chính trị phi chuyên chế nhằm giải quyết được vấn đề biểu quyết theo đa số và thỏa mãn được một số đặc tính khác mà người ta có thể mong muốn ở bất cứ cơ chế chính trị nào.

Trong hệ thống hai đảng sẽ có sự hội tụ trong quan điểm của hai đảng đối với quan điểm của cử tri trung gian.

_______
* Joseph E. Stiglitz (Người dịch: Nguyễn Thị Hiên và những người khác), 1995, Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học và Kỹ thuật
______