Kinh tế học Công cộng

* Joseph E. Stiglitz (Người dịch: Nguyễn Thị Hiên và những người khác), 1995, Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

—–

Lời nói đầu

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Chương 1:  Kinh tế công cộng trong nền kinh tế hỗn hợp

Nền kinh tế hỗn hợp

Động lực dẫn đến hành vi của chính phủ: những thất bại của thị trường

Những thất bại của chính phủ

Những quan điểm trước đây về vai trò của chính phủ

Chính phủ là gì hoặc chính phủ là ai?

Khu vực công cộng và những vấn đề kinh tế cơ bản

Nghiên cứu kinh tế học công cộng

Kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng

Những bất đồng giữa các nhà kinh tế

Tóm tắt

Những khái niệm cơ bản

Câu hỏi và vấn đề

Chương 2:  Kinh tế công cộng ở Hoa Kỳ

Các loại hoạt động của chính phủ

Bảo đảm hệ thống pháp luật

Chính phủ và sản xuất

Chính phủ mua hàng hóa và dịch vụ

Sự phân phối lại thu nhập của chính phủ

Tổng chi tiêu của chính phủ: cái nhìn toàn cảnh

Triển vọng về quy mô khu vực công cộng ở Hoa Kỳ

Thu của chính phủ

Quá trình thu chi của chính phủ liên bang

Tóm tắt

Những khái niệm cơ bản

Câu hỏi và vấn đề

Chương 3: Cơ sở kinh tế đối với chính phủ

Hiệu quả của thị trường cạnh tranh: Bàn tay vô hình

Những thất bại của thị trường là cơ sở để có hoạt động của chính phủ

Phân phối lại và hàng hóa khuyến dụng: Hai cơ sở tiếp theo để có hành động của chính phủ

Hai cách đánh giá về vai trò của chính phủ

Tổng kết

Phụ trương: Hiệu quả Pareto và cân bằng cạnh tranh – phân tích bằng biểu đồ

Chương 4: Kinh tế học phúc lợi: Hiệu quả và công bằng [Đang cập nhật]

Sự đánh đổi giữa hiệu quả  và phân phối

Hiệu quả Pareto

Phân phối thu nhập

Những lựa chọn của xã hội

Đánh giá các thay đổi chính sách

Tóm tắt

PHẦN II: LÝ THUYẾT VỀ CHI TIÊU CÔNG CỘNG

Chương 5: Hàng hóa công cộng và hàng hóa tư nhân do công cộng cung cấp

Định nghĩa hàng hóa công cộng

 Hàng hóa công cộng  không thuần túy

Hàng hóa tư nhân do công cộng cung cấp

Thay đổi cân bằng giữa cung cấp công cộng và cung cấp tư nhân

Những điều kiện về hiệu quả đối với HHCC

Chính phủ hữu hiệu với tư cách là HHCC

Tóm tắt

Phụ trương: Cách giải thích khác về hiệu quả  của HHCC bằng đường Leftower

Chương 6: Lựa chọn công cộng

Cơ chế tư nhân để phân bổ nguồn lực

Các cơ chế công cộng để phân bổ nguồn lực

Biểu quyết theo đa số

Chính trị học và kinh tế học

Những biểu đồ xác định mức HHCC

Các giá trị và năng lực

Tóm tắt

Phụ trương: Những cơ chế tiết lộ mới

Chương 7: Sản xuất  công cộng và bộ máy hành chính

Doanh nghiệp và sản xuất công cộng ở Hoa Kỳ

Cơ sở để chính phủ sản xuất HHTN: Những thất bại của thị trường

Những biện pháp của chính phủ nhằm kết hợp lợi ích tư và lợi ích xã hội. Điều tiết và đánh thuế.

Tổ chức sản xuất những hàng hóa do công cộng cung cấp

Các doanh nghiệp công cộng có kém hiệu quả không?

Lý do hiệu quả ở khu vực công cộng

Bộ máy hành chính quan liêu

Tóm tắt

Chương 8: Những yếu tố ngoại lai

Những yếu tố ngoại lai: Một vài phân biệt

Hậu quả của yếu tố ngoại lai

Những giải pháp tư nhân đối với các yếu tố ngoại biên

Những phương cách cứu chữa công cộng đối với các yếu tố ngoại lai

Các biện pháp pháp lý đối với các yếu tố ngoại lai

PHẦN III: CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHI TIÊU

Chương 9: Phân tích chính sách chi tiêu

Sự cần thiết phải có chương trình

Những thất bại của thị trường

Các hình thức can thiệp của chính phủ

Những hậu quả mang tính hiệu quả

Những hậu quả của việc phân phối

Đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả

Đánh giá chương trình

Quá trình chính trị

Tóm tắt

Chương 10: Phân tích chi phí-lợi ích

Phân tích lợi ích-chi phí  của tư nhân

Phân tích chi phí-lợi ích xã hội

Hiệu quả chi phí

Giá ngầm và giá thị trường

Tỷ  lệ chiết khấu để phân tích lợi ích-chi phí xã hội

Đánh giá sự rủi ro/mạo hiểm

Những cân nhắc về phân phối

Chương 11: Chăm sóc sức khỏe

Một số nét về các chương trình y tế của chính phủ Hoa Kỳ

Cơ sở để chính phủ có vai trò trong việc cấp tài chính , cung cấp và điều tiết chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Những cải cách trong việc bảo đảm  và tài trợ cho chăm sóc sức khỏe

Tóm tắt

Chương 12: Quốc phòng

Tổ chức quốc phòng

Phân tích hiệu quả – chi phí

Bao nhiêu là đủ?

Tóm tắt

Chương 13: Bảo hiểm xã hội

Cơ cấu của hệ thống bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội, bảo hiểm tư nhân, và những thất bại của thị trường

Những vấn đề mà hệ thống bảo trợ xã hội phải đối mặt

Những triển vọng khác nhau

Kinh tế công cộng: tóm tắt chương 13

Chương 14: Chương trình phúc lợi và phân phối lại thu nhập

Các chương trình phúc lợi và bảo hiểm xã hội.

Phân phối lại bằng tiền mặt và bằng hiện vật

Trợ cấp phân loại và trợ cấp đồng loạt

Hệ thống phúc lợi của Hoa Kỳ hiện nay có hiệu quả như thế nào trong việc giảm nghèo khổ?

 Tóm tắt

Chương 15: Giáo  dục

Cơ cấu giáo dục ở Hoa Kỳ

Tại sao giáo dục lại do công cộng đài thọ và cấp kinh phí

Những vấn đề hiện tại

Kinh tế công cộng: tóm tắt chương 15

PHẦN IV: THUẾ LÝ THUYẾT

Chương 16: Thuế: Phần nhập môn

Cơ sở nền tảng

Năm tính chất khả dĩ của hệ thống thuế

Tóm tắt chương 16

Chương 17: Ai thực sự nộp thuế: Phạm vi ảnh hưởng của thuế

Phạm vi ảnh hưởng của thuế ở Hoa Kỳ

Phạm vi ảnh hưởng của thuế trên thị trường cạnh tranh

Phạm vi ảnh hưởng của thuế trong môi trường độc quyền và môi trường cạnh tranh

Phạm vi ảnh hưởng của thuế ở các nhóm độc quyền

Các loại thuế tương đương

Những nhân tố tác động đến phân tích phạm vi ảnh hưởng của thuế

Tóm tắt chương 17

Phụ trương: so sánh những tác động của thuế theo giá trị và thuế hàng hóa cụ thể đối với nhà độc quyền

Chương 18: Thuế và hiệu quả kinh tế tiêu dùng

Tác động của thuế do người tiêu dùng chịu

Tác động của thuế do người sản xuất chịu

Những tác động của thuế mà người tiêu dùng và người sản xuất cùng gánh chịu

Tóm tắt chương 18

Chương 19: Thuế và hiệu quả kinh tế: Cung lao động

Tác động của thuế đến số lượng lao động  được cung cấp

Do tác động của thuế đối với lượng cung cầu lao động

Những khía cạnh khác đối với cung lao động

Tóm tắt

Những khái niệm cơ bản

Câu hỏi và vấn đề

Chương 20: Chế độ thuế tối ưu

Sai sót trong việc đếm những méo mó

Sai sót tốt thứ nhì

Đánh thuế thu nhập mang tính phân phối lại tối ưu

Cơ cấu tối ưu của thuế thu nhập

Phân phối lại thông qua thuế hàng hóa

Thuế tối ưu và hiệu quả sản xuất

Sự lệ thuộc của cơ cấu thuế tối ưu vào bộ thuế hiện có

Tóm tắt

PHẦN V: CHẾ ĐỘ THUẾ Ở HOA KỲ

Chương 21: Thuế thu nhập cá nhân

Khái quát về thuế thu nhập ở Hoa Kỳ

Các nguyên tắc của thuế thu nhập của Hoa Kỳ

Những vấn đề thực tiễn khi thực hiện hệ thống thuế thu nhập

Thuế suất trung bình và cận biên: xem xét cụ thể hơn

Tóm tắt

Chương 22: Thuế vốn

Định nghĩa thu nhập từ vốn

Xử lý đặc biệt đối với thu nhập từ vốn

Một số giải thích về sự phức tạp của thuế vốn

Tác động của các loại thuế thống nhất

Hậu quả của thuế không thống nhất

Thuế bất động sản và thuế quà tặng

Hệ thống thuế lai ghép của Hoa Kỳ

Tóm tắt

Chương 23Thuế thu nhập công ty

Phần mở đầu

Những đặc điểm cơ bản của thuế thu nhập công ty

Phạm vi ảnh hưởng của thuế thu nhập công ty và tác động của nó đến hiệu quả

Thuế công ty và hiệu quả kinh tế

Kết hợp tác động của thuế thu nhập cá nhân  và thuế thu nhập công ty

Có nên áp dụng thuế thu nhập cho công ty không?

Tóm tắt

Chương 24: Vấn đề đánh thuế và trốn thuế

Mở đầu

Các nguyên tắc tránh thuế

Sự che chắn thuế

Phân tích tổng cân bằng của việc tránh thuế

Hệ quả về mặt công bằng và hiệu quả

Tóm tắt

Chương 25: Cải cách hệ thống thuế

Động lực của cải cách

Những nguyên tắc cải cách thuế

Luật thuế cải cách năm 1986

Những vấn đề trong việc thay đổi luật thuế

Tương lai của cải cách thuế

Thuế có thuế suất đều

Thuế tiêu dùng

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tóm tắt

 

PHẦN VI: NHỮNG VẤN ĐỀ TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Chương 26: Chế độ tài chính Liên bang

Mở đầu

Phân chia trách nhiệm

Các nguyên tắc của chế độ tài chính liên bang

Phân phối lại

Sản xuất tài chính

Tác động của trợ cấp theo loại của liên bang đối với cộng đồng địa phương (1)

Tác động của trợ cấp theo loại của liên bang đối với  các cộng đồng địa phương (2)

  •    Lý thuyết và thực tiễn

Hệ thống thuế liên bang và chi tiêu của địa phương

Tóm tắt chương 26

 

Chương 27: Thuế và chi tiêu cấp bang và cấp địa phương

Phân tích phạm vi ảnh hưởng áp dụng với tài chính công cộng cấp địa phương

Vốn hóa

Sự lựa chọn của công chúng ở cấp địa phương

Tóm tắt chương 27

 

Chương 28: Thâm hụt ổn định và tăng trưởng kinh tế

Thâm hụt và ổn định kinh tế

  1. Tác động của khả năng thanh toán
  2. Tác động mắc nợ lâu dài
  3. Tác động tiêu thụ của giảm thuế công ty

Thâm hụt và đầu tư

Những quan điểm khác nhau về tính hiệu quả của chính sách chính phủ

Xác định thời gian thay đổi chính sách : tùy ý và quy tắc

Tăng trưởng

- Các chính sách của chính phủ đối với tài nguyên thiên nhiên- Thất bại của thị trường và tài nguyên thiên nhiên

Tóm tắt chương 28