Kinh tế học

* David Begg & Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch (GV ĐHKTQD dịch), 2008, Kinh tế học, NXB Thống kê.

Lời nói đầu

Phần một

GIỚI THIỆU

Chương 1: Kinh tế học và nền kinh tế

1.1. Các vấn đề kinh tế

1.2. Tính khan hiếm và mục đích sử dụng nguồn lực khác nhau

1.3. Vai trò của thị trường

1.4. Thực chứng và chuẩn tắc

1.5. Vi mô và vĩ mô

Chương 2: Các công cụ phân tích kinh tế

2.1. Số liệu kinh tế

2.2. Các chỉ số

2.3. Các biến thực tế và biến danh nghĩa

2.4. Đo lường sự thay đổi của các biến số kinh tế

2.5. Các mô hình kinh tế

2.6. Mô hình và số liệu

2.7. Các đồ thị điểm, đường và phương trình

2.8. Cách tiếp cận khác đối với “các yếu tố khác không đổi”

2.9. Các lý thuyết và minh chứng

2.10. Những phê phán phổ biến về kinh tế học và các nhà kinh tế

Chương 3: Cầu, cung và thị trường

3.1 Thị trường

3.2 Cầu, cung và sự cân bằng

3.3 Đường cầu và đường cung

3.4 Đằng sau đường cầu

3.5 Sự dịch chuyển của đường cầu

3.6 Đằng sau đường cung

3.7 Sự dịch chuyển của đường cung

3.8 Thị trường tự do và sự kiểm soát giá

3.9 Sản xuất cái gì, như thế nào và cho ai

Phần hai

KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG

Chương 4: Độ co giãn của cung và cầu

4.1 Phản ứng của cầu đối với giá

4.2 Giá, lượng cầu và tổng chi tiêu

4.3 Các ứng dụng khác của độ co giãn của cầu

4.4 Ngắn hạn và dài hạn

4.5 Độ co giãn chéo của cầu

4.6 Ảnh hưởng của thu nhập đến cầu

4.7 Lạm phát và cầu

4.8 Độ co giãn của cung

4.9 Ai thực sự là người chịu thuế

Chương 5: Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu

5.1 Cầu cá nhân

5.2 Sự điều chỉnh đối với thay đổi thu nhập

5.3 Điều chỉnh đối với thay đổi giá

5.4 Đường cầu thị trường

5.5 Hàng hóa bổ sung và hàng hóa thay thế

5.6 Trợ cấp bằng hiện vật

Chương 6: Các quyết định cung ứng

6.1 Tổ chức doanh nghiệp

6.2 Tài khoản của một hãng

6.3 Các hãng và tối đa hóa lợi nhuận

6.4 Tài chính công ty và kiểm soát công ty

6.5 Quyết định cung của hãng

6.6 Chi phí cận biên và doanh thu cận biên

6.7 Đường chi phí cận biên và đường doanh thu cận biên

Chương 7: Cung và chi phí

7.1 Đầu vào và đầu ra

7.2 Chi phí và lựa chọn công nghệ

7.3 Tổng chi phí, chi phí trung bình, chi phí cận biên trong dài hạn

7.4 Hiệu suất theo quy mô

7.5 Chi phí trung bình và chi phí cận biên

7.6 Quyết định sản lượng trong dài hạn

7.7 Chi phí ngắn hạn và quy luật năng suất cận biên giảm dần

7.8 Quyết định sản lượng của một hãng trong ngắn hạn

7.9 Chi phí ngắn hạn và dài hạn

Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy [Đang cập nhật]

8.1 Cạnh tranh hoàn hảo

8.2 Quyết định sản lượng của một hãng cạnh tranh hoàn hảo

8.3 Đường cung của ngành

8.4 So sánh tĩnh trong một ngành cạnh tranh hoàn hảo

8.5 Cạnh tranh toàn cầu

8.6 Độc quyền thuần túy: trường hợp đối lập với cạnh tranh hoàn hảo

8.7 Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của một hãng độc quyền

8.8 Giá, sản lượng trong độc quyền và cạnh tranh

8.9 Độc quyền không có đường cung

8.10 Độc quyền và sự thay đổi công nghệ

Chương 9: Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo

9.1 Tại sao các cấu trúc thị trường lại khác nhau

9.2 Cạnh tranh độc quyền

9.3 Độc quyền tập đoàn và sự phụ thuộc lẫn nhau

9.4 Lý thuyết trò chơi và các quyết định phụ thuộc lẫn nhau

9.5 Hàm phản ứng

9.6 Sự gia nhập mới và cạnh tranh tiềm năng

9.7 Sự ngăn cản gia nhập có tính chiến lược

Chương 10: Thị trường lao động

10.1 Cầu về yếu tố của một hãng trong dài hạn

10.2 Cầu về lao động của một hãng trong ngắn hạn

10.3 Đường cầu lao động của ngành

10.4 Cung lao động

10.5 Cân bằng thị trường lao động của ngành

10.6 Thu nhập chuyển giao và tô kinh tế

10.7 Thị trường lao động có thanh toán hết không?

10.8 Tiền lương và việc làm ở Liên hiệp Anh

Chương 11: Các loại lao động

11.1 Sự khác biệt về năng suất lao động

11.2 Phân biệt đối xử

11.3 Nghiệp đoàn

Chương 12: Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập

12.1 Vốn vật chất

12.2 Tiền thuê, lãi suất và giá của tài sản

12.3 Tiết kiệm, đầu tư và lãi suất thực tế

12.4 Nhu cầu về dịch vụ vốn

12.5 Cung ứng các dịch vụ vốn

12.6 Cân bằng và điều chỉnh trên thị trường dịch vụ vốn

12.7 Giá của tài sản vốn

12.8 Đất đai và tiền thuê đất

12.9 Phân bổ cung đất đai cố định cho các mục đích sử dụng cạnh tranh

12.10 Các số liệu thực tế

12.11 Phân phối thu nhập ở Liên hiệp Anh

Chương 13: Rủi ro và thông tin

13.1 Thái độ của cá nhân đối với rủi ro

13.2 Bảo hiểm và rủi ro

13.3 Sự không chắc chắn và lợi tức tài sản

13.4 Lựa chọn danh mục đầu tư

13.5 Các thị trường tài sản có hiệu quả

13.6 Bàn thêm về rủi ro

Chương 14: Nền kinh tế thông tin

14.1 Các sản phẩm thông tin

14.2 Tiêu dùng thông tin

14.3 Các nhà phân phối thông tin

14.4 Thiết lập các tiêu chuẩn

14.5 Tóm tắt lại

14.6 Bùng nổ và phá sản của các công ty dot.com

Phần ba

KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI

Chương 15: Kinh tế học phúc lợi 

15.1 Công bằng và hiệu quả

15.2 Cạnh tranh hoàn hảo và hiệu quả Pareto

15.2 Sự méo mó và điều tốt thứ nhì

15.4 Thất bại của thị trường

15.5 Ảnh hưởng hướng ngoại

15.6 Các vấn đề môi trường

15.7 Các thị trường không tồn tại: thời gian và rủi ro

15.8 Chất lượng, y tế và an toàn

Chương 16: Thu và chi của chính phủ

Lời mở đầu

16.1 Đánh thuế và chi tiêu của chính phủ

16.2 Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

16.3 Các nguyên tắc đánh thuế

16.4 Đánh thuế và kinh tế học hướng cung

16.5 Chính quyền địa phương

16.6 Chủ quyền kinh tế

16.7 Kinh tế chính trị: các chính phủ quyết định như thế nào

Chương 17: Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh

17.1 Chính sách ngành

17.2 Địa lý kinh tế

17.3 Chi phí xã hội của sức mạnh độc quyền

17.4 Chính sách cạnh tranh

17.5 Sáp nhập

Chương 18: Độc quyền tự nhiên: công cụ hay tư nhân?

18.1 Độc quyền tự nhiên

18.2 Các ngành quốc hữu hóa

18.3 Công cộng và tư nhân

18.4 Tư nhân hóa trong thực tế

18.5 Điều tiết độc quyền tư nhân

18.6 Sáng kiến tài chính tư nhân

Phần bốn

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Chương 19: Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô

19.1 Những vấn đề lớn

19.2 Thực tế

19.3 Tổng quan

19.4 Hạch toán thu nhập quốc dân

19.5 GNP đo lường gì

Chương 20: Sản lượng và tổng cầu

20.1 Các thành tố của tổng cầu

20.2 Tổng cầu

20.3 Sản lượng cân bằng

20.4 Một cách tiếp cận khác: Tiết kiệm theo kế hoạch bằng đầu tư theo kế hoạch

20.5 Giảm tổng cầu

20.6 Số nhân

20.7 Nghịch lý của tiết kiệm

Chương 21: Chính sách tài khóa và ngoại thương

21.1 Chính phủ và dòng luân chuyển

21.2 Chính phủ và tổng cầu

21.3 Ngân sách chính phủ

21.4 Thâm hụt và tình hình tài khóa

21.5 Các công cụ tự ổn định và chính sách tài khóa chủ động

21.6 Nợ quốc gia và thâm hụt

21.7 Ngoại thương và xác định thu nhập

Chương 22: tiền tệ và hoạt động ngân hàng

22.1 Tiền và các chức năng của tiền

22.2 Ngân hàng hiện đại

22.3 Các ngân hàng tạo tiền như thế nào?

22.4 Cơ sở tiền và số nhân tiền

22.5 Các thước đo tiền

22.6 Cạnh tranh giữa các ngân hàng

22.7 Cầu tiền

Chương 23: Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ

23.1 Ngân hàng Anh

23.2 NHTW và cung ứng tiền tệ

23.3 Người cho vay cứu viện cuối cùng

23.4 Sự cân bằng trên các thị trường tài chính

23.5 Kiểm soát tiền tệ

23.6 Các mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ

23.7 Cơ chế lan truyền

Chương 24: Chính sách tiền tệ và tài khóa

24.1 Các quy tắc của chính sách tiền tệ

24.2 Mô hình IS-LM

24.3 Mô hình IS-LM trong thực tiễn

24.4 Các cú sốc đối với cầu tiền

24.5 Sự phối hợp chính sách

24.6 Tác động của thuế trong tương lai

24.7 Lại bàn về quản lý nhu cầu

Chương 25: Tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những cú sốc

25.1 Lạm phát và tổng cầu

25.2 Tổng cung

25.3 Lạm phát cân bằng

25.4 Thị trường lao động và hành vi tiền lương

25.5 Tổng cung trong ngắn hạn

25.6 Quá trình điều chỉnh

25.7 Sự điều chỉnh chậm chạp đối với các cú sốc

25.8 Sự đánh đổi trong các mục tiêu tiền tệ

Chương 26: Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy

26.1 Tiền tệ và lạm phát

26.2 Lạm phát và lãi suất

26.3 Lạm phát, tiền tệ và thâm hụt

26.4 Lạm phát, thất nghiệp và sản lượng

26.5 Chi phí của lạm phát

26.6 Chống lạm phát

26.7 Ủy ban chính sách tiền tệ

Chương 27: Thất nghiệp 

27.1  Thị trường lao động

27.2 Phân tích thất nghiệp

27.3 Giải thích những thay đổi trong tỷ lệ thất nghiệp

27.4 Biến động thất nghiệp theo chu kỳ

27.5 Chi phí do thất nghiệp

Chương 28: Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán 

28.1 Thị trường ngoại hối

28.2 Các chế độ tỷ giá

28.3 Cán cân thanh toán

28.4 Tỷ giá thực tế

28.5 Những nhân tố quyết định tài khoản vãng lai

28.6 Tài khoản tài chính

28.7 Cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài

28.8 Tỷ giá thực tế cân bằng dài hạn

Chương 29: Kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở

29.1 Chế độ tỷ giá hối đoái

29.2 Chính sách kinh tế vĩ mô trong chế độ tỷ giá cố định

29.3 Phá giá

29.4 Chế độ tỷ giá thả nổi

29.5 Chính sách tiền tệ và tài khóa trong chế độ tỷ giá thả nổi

29.6 Đồng bảng từ năm 1980

Chương 30: Tăng trưởng kinh tế 

30.1 Tăng trưởng kinh tế

30.2 Tổng quan tăng trưởng

30.3 Tri thức công nghệ

30.4 Tăng trưởng và tích lũy

30.5 Tăng trưởng thông qua tiến bộ công nghệ

30.6 Tăng trưởng ở các nước thuộc OECD

30.7 Tăng trưởng nội sinh

30.8 Chi phí cho Tăng trưởng

Chương 31: Chu kỳ kinh doanh 

31.1 Xu thế và chu kỳ: thống kê hay kinh tế học?

31.2 Các lý thuyết về chu kỳ kinh doanh

31.3 Các chu kỳ kinh doanh thực tế

31.4 Một chu kỳ kinh doanh quốc tế

31.5 Phục hồi kinh tế của Liên hiệp Anh sau năm 1992

31.6 Cuộc phiêu lưu mới sau năm 2001

Chương 32: Kinh tế học vĩ mô: Tổng kết

32.1 Các lĩnh vực bất đồng

32.2 Kinh tế học vĩ mô cổ điển mới

32.3 Những người theo thuyết trọng tiền tuần tiến

32.4 Những người theo thuyết Keynes ôn hòa

32.5 Những người theo thuyết Keynes cực đoan

32.6 Kinh tế học vĩ mô: Tổng kết chương 32

Phần năm

KINH TẾ THẾ GIỚI

Chương 33: Thương mại quốc tế

33.1 Các xu hướng thương mại

33.2 Lợi thế so sánh

33.3 Thương mại nội ngành

33.4 Những người được lợi và những người bị thiệt

33.5 Kinh tế học về thuế quan

33.6 Các lập luận tốt và xấu về thuế quan

33.7 Các mức thuế quan: không quá tồi?

33.8 Các chính sách thương mại khác

Chương 34: Các chế độ tỷ giá hối đoái

34.1 Bản vị vàng

34.2 Kiểm soát có điều chỉnh

34.3 Tỷ giá hối đoái thả nổi

34.4 Các cuộc tấn công đầu cơ vào tỷ giá hối đoái kiềm chế

34.5 Cố định và thả nổi

34.6 Sự phối hợp chính sách quốc tế

34.7 Hệ thống tiền tệ châu Âu

Chương 35: Hội nhập châu Âu

35.1 Thị trường thống nhất

35.2 Lợi ích của thị trường chung

35.3 Từ EMS đến EMU

35.4 Kinh tế học về EMU

35.5 Trung và Đông Âu

Chương 36: Các nước kém phát triển

36.1 Phân phối thu nhập của thế giới

36.2 Các trở ngại đối với sự phát triển

36.3 Phát triển thông qua trao đổi thương mại các sản phẩm thô

36.4 Công nghiệp hóa

36.5 Vay để tăng trưởng

36.6 Phát triển thông qua điều chỉnh cơ cấu

36.7 Viện trợ