Most Favoured Nation: Đãi ngộ Tối huệ quốc

20-11-2012 (VF) — Most Favoured Nation (MFN): Đãi ngộ Tối huệ quốc

Đãi ngộ Tối huệ quốc là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thuật ngữ “đãi ngộ Tối huệ quốc” được ra đời vào thế kỷ 19 trong thực tiễn thương mại của Hoa Kỳ. Vào thời điểm ra đời đãi ngộ Tối huệ quốc chỉ mang ý nghĩa của chế độ thương mại thuận lợi nhất mà quốc gia sở tại có thể dành cho hàng hóa nhập khẩu đối tác thương mại của mình. Quy chế này mang tính chất có đi có lại. Nói cách khác đó là “đối xử bình đẳng giữa các thực thể được ưu đãi”. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại hiện đại, quy chế Tối huệ quốc mang ý nghĩa chuẩn mực của sự đối xử ưu đãi mà một quốc gia phải dành cho các đối tác của mình.

Chế độ Tối huệ quốc đòi hỏi một quốc gia phải bảo đảm dành cho tất cả các quốc gia đối tác một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như nhau. Về bản chất chế độ Tối huệ quốc không phải là việc ưu đãi của một quốc gia chủ nhà với từng quốc gia được hưởng chế độ này mà nó chỉ về sự ưu đãi tương tự, giống nhau giữa các quốc gia trong mối liên hệ với quốc gia chủ nhà.

Với sự tồn tại của chế độ đãi ngộ tối huệ quốc, các quốc gia sẽ được đảm bảo rằng quốc gia đối tác thương mại của mình sẽ không danh cho quốc gia khác chế độ thương mại ưu đãi hơn, qua đó triệt tiên lợi thế cạnh tranh tự nhiên của họ đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ cụ thể trong cạnh tranh với các quốc gia liên quan đó.

Ở Việt Nam, sau khi chính thức trở thành thành viên của WTO, Bộ Thương mại cho biết Việt Nam đã có thỏa thuận Tối huệ quốc với 164 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 122 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của WTO; 27 quốc gia thuộc liên minh châu Âu, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa là thành viên của WTO.