Net Income: Thu nhập ròng

27-6-2012 (VF) —  Net Income – tiếng Việt: Thu nhập ròng hay lãi ròng.

Thu nhập ròng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp sau khi trừ đi các chi phí kinh doanh và quản lý, hay còn gọi là lợi nhuận thuần.

Thu nhập ròng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động, khấu hao, lãi vay, thuế và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số liệu này được thể hiện trên báo cáokết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp (còn được gọi thông dụng là báo cáo lỗ-lãi; Profit & Loss Statement hoặc viết tắt là P&L).

Thường thu nhập ròng – lãi ròng – thể hiện ra như số liệu tính toán nằm ở dòng cuối cùng nên còn được gọi bằng tên tiếng Anh là “the bottom line.” Số liệu lãi ròng rất quan trọng, nên nó cũng được vay mượn để ám chỉ những thứ cốt yếu quan trọng khác, ví dụ khi hai người trao đổi một câu chuyện, một người có thể hỏi “vậy bottom line là gì?” tương đương với hỏi: điểm mấu chốt có thể kết luận là gì.

Con số này cũng được sử dụng để tính toán thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), một thông số tài chính rất quan trọng trên thị trường chứng khoán.

Theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, thu nhập ròng (lãi ròng) được tính theo công thức sau:

Thu nhập ròng = I1 + I2 + I3 – C1 – C2 – C3 – C4 – C5

Trong đó:

I1 = Doanh thu thuần
I2 = Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính
I3 = Các khoản thu nhập bất thường
C1 = Giá vốn hàng bán
C2 = Chi phí bán hàng
C3 = Chi phí quản lý doanh nghiệp
C4 = Các khoản chi phí bất thường
C5 = Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Cũng giống các tài khoản kế toán khác, thu nhập ròng cũng có thể được làm đẹp hơn thông qua các thủ thuật kế toán bằng cách làm tăng tổng doanh thu hoặc che giấu các khoản chi phí. Khi đưa ra quyết định dựa trên số liệu về thu nhập ròng, các nhà đầu tư cần phải xem xét lại chất lượng của các số liệu trong công thức tính toán ra kết quả này.

Trên phương diện tài chính cá nhân, sau khi trừ các khoản thuế, trả nợ, các khoản khấu trừ… thì có thu nhập chịu thuế. Thu nhập này sau khi trừ đi khoản thuế phải nộp ta được thu nhập ròng. Giả sử bạn có tổng thu nhập là 500.000.000 VNĐ, tổng các khoản giảm trừ và trả nợ là 200.000.000VNĐ. Như vậy bạn sẽ có thu nhập trước thuế là 300.000.000VNĐ. Nếu bạn phải đóng 50.000.000 VNĐ thuế thu nhập, số tiền 250.000.000VNĐ còn lại chính là thu nhập ròng.