Nội dung chính Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

4-10-2012 (VF)  — Sáng 1-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ sáu (khóa XI). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án:

  • Tình hình kinh tế – xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013: tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2012; làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém đang tồn tại và chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan; dự báo những khả năng sắp tới với tinh thần thật sự khách quan, khoa học, toàn diện. Từ đó xác định những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2013.
  • Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước:  cần đi sâu phân tích, đánh giá tình hình và nguyên nhân; chỉ rõ đâu là nguyên nhân thuộc về chủ trương, cơ chế, chính sách và đâu là nguyên nhân do tổ chức thực hiện không đúng, không nghiêm. Từ đó, đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, tạo sự chuyển biến thật sự về hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới.
  • Chính sách, pháp luật về đất đai: cần tập trung thảo luận kỹ để đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết của Trung ương định hướng cho việc nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai.
  • Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo – Phát triển khoa học và công nghệ:  đây là vấn đề quan trọng, quốc sách hàng đầu là đông lực phát triển kinh tế xã hội. Một loạt vấn đề đặt ra cần được thảo luận, làm rõ như: Vì sao lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ? Phạm vi, mục tiêu yêu cầu của mỗi Đề án đến đâu? Đổi mới căn bản là gì, toàn diện là gì? Nội hàm phát triển khoa học và công nghệ? Những chủ trương, chính sách, biện pháp gì cần phải thống nhất ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới giáo dục – đào tạo và phát triển khoa học – công nghệ?… Trên cơ sở đó, khẳng định những quan điểm lớn, quan trọng đã được đề ra tại Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đến nay còn đúng, cần tiếp tục thực hiện; đồng thời bổ sung, phát triển các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mới, nhất là những nội dung đổi mới có tính đột phá, căn bản, toàn diện.
  • Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước;
  • Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 16-10-2012.

——–
*Nguồn: Dangcongsan, 1-10-2012