Quyền lực của các nhóm lợi ích đặc biệt

31-12-2012 (VF) — Các nhóm lợi ích thực hiện quyền lực như thế nào? Dễ thấy là ít nhất có ba cơ chế. Thứ nhất, chúng tôi đã trình bày trước đây là các cá nhân có rất ít động cơ để đi bầu cử hay để được thông báo về những vấn đề liên quan. Những nhóm lợi ích cố gắng giảm chi phí bầu cử hay để được thông báo về những vấn đề liên quan. Những nhóm lợi ích cố gắng giảm chi phí bầu cử và thông tin, nhất là đối với những cử tri có thể hỗ trợ họ. Họ làm như vậy bằng cách chuẩn bị  sẵn thông tin (rõ ràng là hỗ trợ quan điểm của họ) và họ thường giúp đỡ trực tiếp bằng cách đảm bảo giao thông, chăm sóc trẻ con…vào ngày bỏ phiếu.

Thứ hai là, chúng tôi đã lưu ý khó khăn mà các chính  khách có thể gặp phải khi tiếp nhận  thông tin về ý thích của các cử tri của mình. Không có cơ chế đơn giản nào thể hiện nhu cầu đối với HHCC như là đối với HHTN. Các nhóm lợi ích đã cố gắng cung cấp các thông tin như vậy. Các chính khách có thể thiếu thông tin về kỹ thuật cần thiết để ra các quyết định chính trị, ví dụ như họ có thể không biết hậu quả của việc  tiếp tục  nhập  khẩu thép rẻ của nước ngoài. Các nhóm lợi ích là nguồn thông tin chủ yếu và thường thông qua quá trình cùng cấp thông tin mà họ thực  hiện sự ảnh hưởng của mình.

Cơ chế thứ ba là thông qua hối lộ trực tiếp hoặc gián tiếp các chính khách. Hối lộ trực tiếp thường ít xảy ra, ít nhất là trong phần lớn quyền lực pháp lý ở Hoa Kỳ. Nhưng hối lộ gián tiếp lại rất quan trọng: các nhóm lợi ích có thể hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ  dưới hình thức khác cho các chính khách ủng hộ quyền lợi của họ. Một lần nữa, vấn đề này rất  quan trọng, bởi vì các cử tri cần được thông tin về các quan điểm của ứng cử viên, và việc cung cấp các thông tin cho cử tri rất tốn kém. Cần phải thuyết phục được các cử tri rằng lợi ích của việc bỏ phiếu đảm bảo việc họ đi bầu cử và chi phí cá nhân phải được giảm xuống qua việc được trợ giúp để đi bầu. Trước đây chúng tôi đã đặt giả thiết rằng chúng tôi có thể giải thích hành vi của chính khách bằng ý muốn của họ  ở lại văn phòng; họ đã tăng khả năng được tái bầu cử bằng cách tăng đa số lượng người có thể bầu cử cho họ . Các chính khách nhận  thấy rằng, cái đáng được quan tâm là quan điểm của họ về một số vấn đề cụ thể có ảnh hưởng đến số người sẽ thực sự bỏ phiếu cho họ vù chống lại các địch thủ của họ. Họ có thể có tính đến tất cả những ảnh hưởng, bao gồm cả việc tăng cơ hội tiếp xúc với cử tri, cũng như sự hỗ trợ thêm của một nhóm lợi ích đặc biệt.

_______
* Joseph E. Stiglitz (Người dịch: Nguyễn Thị Hiên và những người khác), 1995, Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học và Kỹ thuật
_______