Theory X: Giả thuyết X

3-2-2013 (VF) – Theory X: Giả thuyết X

Giả thuyết X và Giả thuyết Y là hai lý thuyết phổ biến trong quản lý nhân lực do Douglas McGregor (1906 – 1964) phát triển dựa trên tháp nhu cầu của Maslow. Giả thuyết X đại diện cho nhóm nhu cầu ở mức thấp hơn trong tháp nhu cầu, và giả thuyết Y đại diện cho nhóm nhu cầu ở mức cao hơn. McGregor gợi ý rằng nhà quản lý có thể sử dụng một trong hai giả thuyết để kích thích nhân viên làm việc, tuy nhiên nhóm Y sẽ cho kết quả tốt hơn.

Theo giả thuyết X, vai trò của quản lý nhằm cưỡng ép và kiểm soát nhân viên, do nhân viên có các đặc điểm sau:

  • Bản chất của nhân viên là không thích làm việc
  • Nhân viên cần phải bị cưỡng ép để làm việc và đạt mục tiêu do doanh nghiệp đặt ra
  • Hầu hết mọi người thích bị cưỡng ép và không hề có ý tự nguyện làm việc

________
Phần tiếp: Giả thuyết Y