Theory Y: Giả thuyết Y

4-2-2013 (VF) – Theory Y: Giả thuyết Y

Trái với Giả thuyết X, Giả thuyết Y cho rằng người lao động (nhân viên) sẵn sàng làm việc, có động lực từ bản thân, sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ trong công việc. Theo Giả thuyết Y, người lao động có các đặc điểm sau:

  • Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và có động lực để hoàn thành công việc được giao
  • Muốn được giao công việc nhiều hơn và không cần cưỡng ép để làm việc
  • Coi công việc là một phần trong cuộc sống
  • Giải quyết công việc một cách sáng tạo

Nhà quản lý sẽ có phong cách quản lý khác nhau tùy thuộc vào niềm tin của mình đối với người lao động. Khi đó, nếu nhà quản lý tin vào giả thuyết X sẽ có phong cách chỉ đạo và cưỡng chế làm việc. Nhà quản lý tin vào giả thuyết Y sẽ có phong cách lãnh đạo cởi mở và cho phép nhân viên đóng góp trong các quyết định của mình.

____________
Phần trước: Giả thuyết X