Thống kê tình hình thương mại Việt Nam – Trung Quốc

15-8-2012 (VF) — Bảng thống kê tình hình thương mại Việt Nam – Trung Quốc từ năm 2007 đến 7T.2012

Kim ngạch xuất, nhập khẩu và nhập siêu với Trung Quốc
giai đoạn 2007 – 7T.2012
Đơn vị: tỷ USD
2007 2008 2009 2010 2011 7T.2012
Xuất khẩu 3.357 4.536 4.909 7.309         11.126           7.209
Nhập khẩu 12.502 15.652 16.441 20.019         24.593         15.658
Nhập siêu 9.145 11.116 11.532 12.710         13.467           8.449

—-
* Nguồn: Tổng hợp