Thông tư 02/2013/TT-NHNN về phân loại nợ và dự phòng rủi ro

6-2-2013 (VF) — Ngày 21-1-2013, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1-6-2013.

Theo đó, một số điểm đáng lưu ý trong Thông tư bao gồm:

  • TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại nợ theo thời gian quá hạn để phù hợp với điều kiện thực tế. Các TCTD này được phân loại theo phương pháp định tính, đồng thời phân loại nợ theo phương pháp định lượng, cam kết ngoại bảng được phân loại theo định lượng có mức độ rủi ro cao hơn thì phải điều chỉnh cho phù hợp.
  • NHNN yêu cầu phân loại đối với những tài sản có vi phạm vào nhóm nợ có rủi ro cao. Các TCTD này phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng theo định kỳ hoặc khi cần thiết, làm cơ sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng; xây dựng chính sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động và tình hình thực tế.
  • Các TCTD phải cung cấp kết quả tự phân loại nợ cho Trung tâm thông tin tín dụng để Trung tâm này tổng hợp và cung cấp lại cho tổ chức tín dụng danh sách khách hàng có nhóm nợ ở mức độ rủi ro cao nhất để điều chỉnh kết quả phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.