Tình hình ngành nông nghiệp 10T.2013

7-11-2013 (VF) —  Theo báo cáo “Kết quả thực hiện kế hoạch 10T.2013 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 10T.2013, ngành nông nghiệp đã thu được những kết quả như sau:

 Về chăn nuôi: theo Tổng cục Thống kê, uớc tính số lượng trâu, bò của cả nước T10.2013 giảm khoảng 2-3% so với cùng kỳ năm 2012; chăn nuôi lợn đạt xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2012; chăn nuôi gia cầm phát triển khá ổn định.

Về lâm nghiệp: tính đến ngày 20-10, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 178,2 ngàn ha, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng được khoán bảo vệ đạt 3.819,9 nghìn ha, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về thủy sản: tổng sản lượng thuỷ sản 10T.2013 ước đạt 5.013 ngàn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng khai thác ước đạt 2.379 ngàn tấn, tăng 3,4%, sản lượng nuôi trồng ước đạt 2.634 ngàn tấn, tăng 2,5 %.

Về xuất–nhập khẩu: kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 ước đạt 2,39 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 10T.2013 lên 22,73 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2012; Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,94 tỷ USD, giảm 12,3%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,57 tỷ USD, tăng 14,8%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản đạt 5,37 tỷ USD, tăng 6%. Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu 10T.2013 ước đạt 15,25 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt khoảng 12,05 tỷ USD, tăng 12,4%. Như vậy, toàn ngành xuất siêu khoảng 7,48 tỷ USD.

Vốn thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ NN – PTNT thực hiện 10T.2013 ước đạt 10.443,9 tỷ đồng, bằng 90,56% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách tập trung ước đạt 5.464,9 tỷ đồng, bằng 105,36% kế hoạch; Vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 4.979 tỷ đồng, bằng 78,46% kế hoạch.

——————-
Xem thêm: